MYTH & FOLKLORE

“FlashBackFriday”

Vogue Japan October 2005
“Myth & Folkore”
photography Yelena Yemchuk
model Carmen Kass